1

Jurídic

L’àrea jurídica està dirigida a l’assessorament jurídic dels particulars i empreses, així com la seva defensa davant els Tribunals de Justícia, quan sigui necessari. Aquesta s’estructura en tres grans àrees:

Dret Civil

El dret civil regula les relacions personals i patrimonials entre persones públiques i privades:

 

Aquestes relacions, inclouen entre d’altres:

 • Família i successions: divorcis, nul·litats, regulació de mesures paterno-filials, modificació de mesures, reclamació d’aliments, parelles de fet, incapacitats, herències, declaracions d’hereus, reclamacions de llegítimes…
 • Reclamacions de quantitat: derivades d’impagaments, reconeixements de deute, accidents de circulació, execucions dineràries i hipotecàries…
 • Contractes: contractes de compra-venda, permuta, préstec i qualsevol altre contracte privat.
 • Arrendaments urbans: contractes de lloguer, actualització de rendes, desnonaments per manca de pagament o per extinció del termini contractual…

 

En tots els àmbits del dret civil, no podem oblidar la regulació específica que preveu la legislació civil catalana.

Dret Penal

El dret penal regula i castiga els delictes o faltes comesos per persones públiques o privades.

 

Aquests delictes o faltes inclouen, entre d’altres:

 • Delictes o faltes contra el patrimoni (robatoris, furts…)
 • Delictes o faltes contra les persones (agressions, amenaces…)
 • Delictes contra la seguretat del trànsit
 • Violència de gènere i domèstica
 • Jurisdicció de menors
DRET ADMINISTRATIU I ESTRANGERIA

El dret administratiu regula les relacions entre els particulars i les Administracions Públiques.

 

Aquestes relacions inclouen, entre d’altres:

 • Expedients sancionadors
 • Procediments administratius
 • Urbanisme
 • Estrangeria
2

Mercantil i Fiscal

L’àrea de dret mercantil i fiscal està dirigida a l’assessorament de societats, autònoms i particulars en l’àmbit empresarial: gestió i liquidació dels diferents impostos que graven a les empreses i a les persones físiques (IVA, IS, IRPF…), inspeccions i sancions tributàries, constitució, fusió i dissolució de societats (societats civils particulars, societats limitades, societats anònimes, cooperatives), concurs de creditors, responsabilitat d’administradors, reconeixements de deute, declaracions de la renda…

3

Comptable

L’àrea de comptabilitat està dirigida a l’assessorament comptable de l’empresa, autònoms i particulars. A petició del client podem encarregar-nos de tota la comptabilitat de l’empresa o bé fer-ho de forma parcial: liquidacions d’impostos (mensuals/trimestrals), tancaments i estudis comptables, llibres oficials de comptabilitat i dipòsit de comptes anuals al Registre Mercantil.

 

Tots els serveis de comptabilitat els podem fer des del nostre despatx o directament al domicili del client.

4

Laboral i Seguretat Social

L’àrea de dret laboral i de Seguretat Social està dirigida a l’assessorament del treballador i de l’empresari en l’àmbit de les relacions de treball i seguretat social. Aquesta s’estructura en dues àrees bàsiques:

DEFENSA JURÍDICA DAVANT LA JURISDICCIÓ SOCIAL I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Conciliacions, reclamacions prèvies, demandes judicials (acomiadaments, reclamacions de quantitat…), reclamacions davant el Fons de Garantia Salarial (FOGASA), Inspeccions de Treball, gestió d’expedients de regulació d’ocupació (ERO), capitalitzacions d’atur…

GESTIÓ LABORAL PER EMPRESES I AUTÒNOMS

Confecció de nòmines i cotitzacions, altes i baixes de treballadors, elaboració integral de plans d’empresa per emprenedors, accidents de treball, càlcul i tramitació de tot tipus de pensions davant la Seguretat Social (jubilació, invalidesa, maternitat…)…