AVÍS LEGAL

Dades identificatives
Titular de la web i de l’aplicació: BALLANA ADVOCATS. Denominació Social: PLAÇA 10 ASSOCIATS, SL CIF: B-61931424, Telèfon: 938814302 Fax: 938814303, e-mail: info@ballana.cat.
La utilització del lloc web i de l’aplicació està subjecta a les següents condicions d’ús. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d’accedir a la web i/o a l’aplicació i utilitzar els materials continguts en elles implica que vostè ha llegit i accepta, sense reserva alguna, aquestes condicions.

 

Objecte i contingut del lloc web
El present lloc web té un caràcter merament informatiu. La informació inclosa en el lloc web, especialment en qualsevol dels Butlletins, no constitueix en cap cas un mitjà d’assessorament i la seva utilització és responsabilitat exclusiva de l’usuari.
L’EMPRESA no serà en cap cas responsable dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, ni de l’aplicació o ús concret que pogués fer-se de la mateixa. L’EMPRESA es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís el contingut de la web, el present Advertiment Legal general i qualsevol advertiment legal específic, així com les condicions d’ús o la política de privacitat que puguin resultar aplicables a la present web

 

1.- Usuaris
L’accés a i/o ús del lloc Web de [EMPRESA] atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, les presents condicions generals, així com les condicions particulars que, si escau, complementin, modifiquin o substitueixin les condicions generals en relació amb determinats serveis i continguts del lloc Web.

 

2.- Ús del lloc Web, els seus serveis i continguts
L’usuari es compromet a utilitzar el lloc Web i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic. Així mateix, queda prohibit, l’ús de la Web amb fins il·lícits o lesius contra [EMPRESA] o qualsevol tercer, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc Web. Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, dissenys, etc.), es prohibeix:
* La seva reproducció, distribució o modificació, excepte que es disposi de l’autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès.
* Qualsevol vulneració dels drets de [EMPRESA] o dels seus legítims titulars sobre els mateixos.
* La seva utilització per a tot tipus de fins comercials o publicitaris, diferents dels estrictament permesos.
* Qualsevol intent d’obtenir els continguts del lloc Web per qualsevol mitjà diferent dels quals es posin a la disposició dels usuaris així com dels quals habitualment s’emprin en la xarxa, sempre que no causin perjudici algun al lloc Web de [EMPRESA].

 

3.- Modificació unilateral
[EMPRESA] podrà modificar unilateralment i sense previ avís, sempre que ho consideri oportú, l’estructura i disseny del lloc Web, així com modificar o eliminar, els serveis, els continguts i les condicions d’accés i/o ús del lloc Web.

 

4.-Hiperenllaços
Aquells llocs web que estableixin hiperenlaces (“hyperlinks”) amb les pàgines del present lloc web de l’Empresa haurien d’abstenir-se de reproduir aquestes pàgines. Queden expressament prohibits els enllaços marc, els enllaços profunds i els enllaços d’imatge o qualssevol altres que puguin atemptar contra els drets propietaris de l’Empresa, tals com serien la competència deslleial, la publicitat il·lícita, els drets de propietat intel·lectual i industrial, els drets d’imatge, l’honor, i la reputació comercial o similars. Igualment, haurien d’abstenir-se d’utilitzar signes distintius, noms comercials, rètols, informacions o qualsevol altre contingut propi del lloc web, excepte la indicació que formi part del propi enllaç (link) i sempre que això estigui emparat legal i/o contractualment, per exemple sota la nostra política de marca, especialment, en els casos de confusió o associació. L’anterior es fa extensiu al seu ús com metaetiquetas paraules clau o similars, inclòs el seu ús específic en cercadors. En cap cas es podrà donar a entendre ni declarar-se que l’Empresa ha autoritzat, intervé, assumeix, participa o ha supervisat en forma alguna els continguts de la pàgina en la qual figuri el hiperenlace, metaetiqueta, paraula clau o similars, ni tan solament que consenteix la pròpia inclusió d’aquests, excepte autorització expressa.

 

5.- Exclusió de Garanties i responsabilitat
[EMPRESA], no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:
* La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del Web i/o dels seus serveis o continguts.
* La falta d’utilitat, adequació o validesa del Web i/o dels seus serveis o continguts per a satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.
* L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.
* La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió, per part dels usuaris, dels continguts.
* L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l’ordre públic, del lloc Web, els seus serveis o continguts, per part dels usuaris.
* La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc Web.
* L’incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del lloc Web.

 

6.- Durada
La durada de la prestació del servei del lloc Web i dels serveis és de caràcter indefinit. Sense perjudici de l’anterior, es reserva el dret per a, interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del Web o de qualsevol dels serveis que ho integren, en els mateixos termes que es recullen en la condició tercera.

 

7.- Propietat Intel·lectual
A l’efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut en el Web, haurà de notificar aquesta circumstància a [EMPRESA] indicant:
* Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent de l’interessat, haurà d’indicar la representació amb la qual actua.
* Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en el Web.
* Acreditació dels citats drets de propietat intel·lectual.
* Declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació. La marca i les corresponents marques gràfiques són totes elles marques registrades i queda prohibida la seva reproducció o ús sense l’autorització del seu titular. La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de l’exclusiva responsabilitat dels mateixos.

 

8.- Legislació aplicable i Jurisdicció
Les presents Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola. i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari per a quantes qüestions poguessin suscitar-se o accions exercitar-se derivades de la prestació del servei del Web i dels seus serveis i continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment de l’ aquí establert. En el cas que l’Usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, el responsable del lloc web i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Vic.